Přihlášení

nebo
 • Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Navigace

FAQ - poptávky

Jak se zaregistrovat k odběru poptávek?

Službu zasílání poptávek můžete objednat online nebo na bezplatné telefonní lince 800 111 456. Ihned po jejím zpracování vám zašleme elektronickou podobu faktury emailem a následně také její originál poštou. Objednávky zpracováváme nejpozději do dvou pracovních dnů

Při registraci k odběru poptávek zároveň získáváte firemní záznam v katalozích sítě B2M.CZ.

Je služba zasílání poptávek zpoplatněna?

Cena služby se řídí tarifem, který si objednáte. Ke službě se nevztahují žádné další poplatky.
Upozornění: zpoplatněná je pouze část služby pro dodavatele, která umožňuje zobrazení kontaktů. Zadání poptávky je zdarma!

Kdy bude služba aktivní?

Aktivace služby probíhá ihned po zpracování objednávky. Jakmile je služba aktivována, začnou do vaší e-mailové schránky přicházet nově zadané poptávky z oborů, které jste si při registraci zvolili. Poptávky zaslané emailem obsahují kontakt na poptávajícího, můžete tak ihned reagovat a kontaktovat poptávajícího.

Jak se podívat na poptávky zveřejněné na webu?

Ke každému tarifu zasílání poptávek získáváte také určitý počet zobrazení kontaktů k poptávkám, které nespadají do vámi zvolených kategorií, a to po přihlášení na webu www.epoptavka.cz.

Heslo, díky kterému si můžete na webu zobrazit kontakty, vám zašleme ihned po aktivaci služby.

Jak mohu službu prodloužit?

Po uplynutí období, na které máte službu zasílání poptávek předplacenou, vás kontaktujte jeden z našich operátorů a nabídne vám zvýhodněné prodloužení.

Pokud si službu neprodloužíte, budou vám i nadále zasílány poptávky bez kontaktu na poptávajícího. V okamžiku, kdy službu prodloužíte, získáváte opět plný přístup ke kontaktním údajům na poptávající. Vaše nastavení i hesla zůstávají v původní podobě.

FAQ - poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky

Jaký je rozdíl mezi poptávkami od veřejných subjektů a veřejnými zakázkami

Poptávky od veřejných subjektů

Produkt „Poptávky od veřejných subjektů“ jsou podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou definované v zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Veřejné zakázky

Produkt „Veřejné zakázky“ jsou nadlimitní veřejné zakázky, které jsou definované v zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota (§ 13 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

Limity pro nadlimitní veřejné zakázky se řídí NV č. 474/2009 Sb. a platí od 1. 1. 2010:

Veřejné zakázky na dodávky
 • Česká republika + státní příspěvkové organizace (§ 2 odst. 2, písm. a) a b zákona) – 3 236 000 Kč a více
 • Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona) – 4 997 000 Kč a více
 • Ministerstvo obrany – 4 997 000 Kč a více
 • Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) – 10 020 000 Kč a více
Veřejné zakázky na služby
 • Česká republika + státní příspěvkové organizace – 3 236 000 Kč a více
 • Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona) – 4 997 000 Kč a více
 • Česká republika + státní příspěvkové organizace – 4 997 000 Kč a více
 • Dotovaný zadavatel (§ 2 odst. 3 zákona) – 4 997 000 Kč a více
 • Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) – 10 020 000 Kč a více
Veřejné zakázky na stavební práce
 • Pro všechny veřejné zadavatele – 125 451 000 a více

Co jsou poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky?

Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Poptávkou od veřejných subjektů a veřejnou zakázkou je ta zakázka, která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

Poptávkou od veřejných subjektů a veřejnou zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je buď pořízení věci anebo poskytnutí služby. Při pořízení zboží se jedná zejména o koupi zboží, o koupi zboží na splátky, nájem zboží nebo nájem zboží s právem následné koupě. Při poskytnutí služeb se jedná zejména o služby spočívající v umístění, montáži či uvedení takovéhoto zboží do provozu.

Poptávkou od veřejných subjektů a veřejnou zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost či zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

Kdo zadává poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky?

Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky zadávají organizace neboli zadavatelé, mezi které patří:

 • stát zastoupený ministerstvy a dalšími ústředními orgány, krajské orgány, regionální orgány, orgány místní správy (městská ráda, samosprávné obce, krajské a obvodní úřady),
 • orgány Evropské unie (Komise, Soudní dvůr, PHARE, ISPA a další),
 • skupina bank jako Evropská banka, Banka pro rozvoj a další,
 • jiné právnické či fyzické osoby, podnikatelé, kteří jsou ovládání veřejnými zadavateli.

Rozdíl mezi poptávkou od veřejných subjektů, veřejnou zakázkou a ePoptávkou?

ePoptávka

 • Je zadána od soukromé osoby či firmy pomocí poptávkového formuláře na stránkách www.ePoptavka.cz a následně je zaslána registrovaným dodavatelům pro které je určena,
 • Zúčastnit se poptávkového řízení může každá firma bez ohledu na svoji velikost. Podmínky poptávkového řízení vždy určuje zadavatel poptávky (většinou komerční subjekt).

Poptávka od veřejných subjektů a veřejná zakázka

 • Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky zadávají veřejné subjekty a subjekty státní správy,
 • Zúčastnit se výběrového řízení na danou veřejnou zakázku může každá společnost, která splňuje podmínky této zakázky, ale i podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách,
 • Přehled poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek zasíláme registrovaným dodavatelům s různou periodou zasílání dle nastavení profilu dodavatele,
 • Tato služba je doplňkem ke službě zasílání poptávek pro registrované dodavatele, je zpoplatněna, více informací o této službě vám podají naši operátoři.

Zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek pro registrované dodavatele

Změna zasílání veřejných zakázek je možná v profilu pro editaci poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek. Profil pro zasílání je možné změnit několika způsoby, jedním z nich je využití odkazu, který najdete v e-mailu s přehledem poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek. Další možností je kontaktovat nás na uvedených kontaktních údajích (info@epoptavka.cz, 775 226 226), s tím že máte o změnu zájem.

Formát zasílaných poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek

Přehled poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek, který Vám zasíláme na e-mail neobsahuje pouze aktuální a nově oznámené veřejné zakázky (oznámení zadávacího řízení), ale i jejich doplnění (dodatečné informace) či oznámení o zadání zakázky neboli kterému dodavateli byla zakázka zadána (zadání zakázky).

Oznámení zadávacího řízení poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek

Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení.

Základní požadavky na obsah zadávací dokumentace jsou:

 • vymezení předmětu veřejné zakázky,
 • požadovaného množství,
 • technické specifikace předmětu,
 • obchodní podmínky,
 • způsob zpracování nabídkové ceny.

Pro samotnou účast ve výběrovém řízení na poptávku od veřejných subjektů a na veřejnou zakázku není podmínkou získání oficiální zadávací dokumentace, pokud uchazeči postačí údaje uvedené přímo v zakázce. Avšak v případě veřejných zakázek na stavební práce je nevyhnutelné, aby zadávací dokumentace byla kompletní (např. tzv. výkaz výměr).

Jak se přihlásit do veřejného výběrového řízení?

V dokumentaci při zadávacím řízení jsou vždy uvedeny kontaktní údaje na zadavatele a další potřebné informace k podání nabídky na danou poptávku od veřejného subjektu a veřejnou zakázku.

Podmínky účasti na výběrovém řízení jsou:

 • profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo obchodních rejstřících,
 • ekonomická a finanční způsobilost,
 • technická způsobilost.

Jak vypracovat nabídku ve veřejném výběrovém řízení?

Nabídka musí být vypracována písemně a obsahovat identifikační údaje o uchazeči.

U právnických osob je to:

 • obchodní firma nebo název,
 • sídlo,
 • právní forma,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů.

U fyzických osob je to jméno, příjmení, obchodní firma, rodné číslo nebo datum narození.

Další náležitosti nabídky uchazeče:

 • informace o předmětu veřejné zakázky,
 • doklady prokazující splnění kvalifikace,
 • nabídková cena,
 • další údaje, které se liší podle typu veřejné zakázky a údaje uvedené v zadávací dokumentaci (např. záruční doba, platební podmínky, smluvní pokuty).

Samotná nabídka je považována za návrh smlouvy, často je však v zadávací dokumentaci požadováno uvedení ještě tzv. „užšího návrhu smlouvy“, který bude základem pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Proto by nabídka měla obsahovat i tento návrh smlouvy, který je podepsán oprávněnou osobou.

Podání nabídky zadavateli

Uchazeči podávají nabídky v:

 • uzavřené obálce (nejlépe zapečetěné),
 • označené názvem veřejné zakázky,
 • na které musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit, v případě, že by byla doručena po lhůtě stanovené zadavatelem.

Nabídky podávají uchazeči na místě určeném zadavatelem v oznámení poptávky od veřejného subjektu nebo veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci. Nabídku uchazeče lze doručit osobně nebo zaslat prostřednictvím doručovatele. Pro uchazeče je také důležité zjištění lhůty pro podání nabídky. Tuto lhůtu stanoví zadavatel podle druhu a charakteru zakázky.

Zadání poptávky od veřejného subjektu a veřejné zakázky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako:

 • ekonomicky nejvýhodnější,
 • nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Užitečné odkazy

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 279 350 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.