Přihlášení

nebo

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby ePoptávka.cz je B2M.CZ s.r.o., se sídlem Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971, DIČ: CZ27455971, číslo účtu: 2366499001/5500. Jsme plátci daně DPH. Zapsáni pod spisovou značkou C 113637 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Objednavatel služby

Objednavatelem je podnikatel tj. fyzická či právnická osoba, která má přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Objednavatel“) a která si objedná službu zasílání poptávek ePoptávka.cz či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele.

1.3. Služba ePoptávka.cz

Služba ePoptávka.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Objednavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Součástí služby zasílání obchodních poptávek je přístup do archivu poptávek, které byly zveřejněny pro Objednavatele před aktivací služby. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2. Registrace Objednavatele

2.1. Způsoby registrace

Registraci provádí Objednavatel u Poskytovatele telefonicky či e-mailem po poskytnutí všech potřebných údajů k uzavření smlouvy distančním způsobem. Registrace do systému ePoptávka.cz je z hlediska uzavřené smlouvy závazná pro obě smluvní strany.

2.2. Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele do 14 dní od vystavení a zaslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba zablokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby smluvního závazku. Předáním údajů Objednavatele není dotčena ochrana osobních údajů vzhledem k oprávněnému zájmu Poskytovatele. Služba je ukončena dle smluvené délky plnění a není automaticky prodlužována na další období.

2.3. Uzavření smlouvy po telefonu nebo e-mailem distančním způsobem

Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, která je uzavřena telefonicky či e-mailem, je uzavřena distančním způsobem prostředky na dálku. Poskytovatel se zavazuje uzavírat s Objednavatelem smlouvy po telefonu při dodržení níže uvedených zásad v bodech a) až c):

  1. Objednavatel je pracovníkem Poskytovatele v hovoru informován o monitorování hovoru.
  2. Závaznost telefonické smlouvy uzavřené na dálku je postavena na zřejmém souhlasu Objednavatele včetně souhlasu s cenou prodávané služby.
  3. Objednavatel má právo na poslech hlasového záznamu uzavřené smlouvy v sídle Poskytovatele po předchozí žádosti e-mailem na info@b2m.cz a zpětném potvrzení termínu Poskytovatelem. Zasílání záznamu e-mailem není možné s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákonných norem.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení Poskytovatelem

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, pokud porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele služby, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání či k páchání trestné činnosti.

Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému, bez finančního vyrovnání.

3.2. Odstoupení Objednavatelem

V případě, že Poskytovatel neplní službu (tj. zejména neposkytuje přístup do archivu obchodních příležitostí, nezasílá poptávky či veřejné zakázky) a Objednavatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele na e-mail: info@b2m.cz a ten neučinil nápravu, má Objednavatel možnost odstoupit od smlouvy. Objednavatel akceptuje, že vyhodnocení zda je, či není služba plněna, se vztahuje vždy k celému smluvnímu období. Poskytovatel z důvodu sezónního vývoje ekonomické poptávky na trhu negarantuje počet zaslaných obchodních příležitostí.

V případě, že bude reklamace oprávněná, k čemuž se do 30 dnů po podání reklamace Poskytovatel vyjádří, má Poskytovatel povinnost vrátit poměrnou část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby) a to při ukončení služby.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dnů od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

4. Popis služeb

4.1. Zasílání poptávek

Registrací na serveru ePoptávka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele poptávek v oborových kategoriích systému ePoptávka.cz dle ceníku Poskytovatele. Jako přihlašovací jméno slouží e-mail, který uvedete při registraci. Heslo si vygenerujete pomocí tlačítka zapomenuté heslo. Objednavateli budou zasílány poptávky z vybraných oborů v kombinaci s klíčovými slovy přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění. Objednavatel neplatí z realizovaných obchodů Poskytovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele do katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2M.CZ s.r.o. Přístup do archivu poptávek je omezen počtem 30 zobrazených kontaktů v rámci jednoho přihlášení, které technicky trvá 72 hodin. Prohlížeč Objednavatele musí podporovat cookies. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit množství poptávek v případě jiného než běžného užívání, zejména pokud Objednavatel šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele či užívá službu jiným nežádoucím způsobem definovaným v bodu 3.1.

4.1.1. Garance získání zakázky

Garance získání zakázky platí pouze pro službu Zasílání poptávek, a to pouze za předpokladu, že byla součástí uzavřené smlouvy po telefonu. Objednavateli, který si zakoupí službu Zasílání poptávek, garantuje Poskytovatel získání minimálně 1 zakázky. V případě, že Objednavatel nezíská během plnění služby minimálně 1 zakázku, vrátí Poskytovatel služby na vyžádání Objednavatele registrační poplatek ve výši 50% či 100% (podle dohodnuté výše garance při sjednání smlouvy) nebo prodlouží poskytování služby zdarma o další období.

Garance získání zakázky nelze uplatnit na veřejné zakázky a poptávky veřejných subjektů. V případě balíčku produktů zasílání poptávek a zasílání veřejných zakázek a poptávek veřejných subjektů (či jiného balíčku služeb) lze vrácení registračního poplatku uplatnit pouze na část registračního poplatku ve výši ceny služby zasílání poptávek nebo se zdarma prodlužuje jen tato služba.

4.1.2. Podmínky uplatnění Garance získání zakázky

V případě budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku je Objednavatel povinen:

  1. uhradit cenu za službu, ke které se Garance vztahuje, v době splatnosti v rámci uzavřené smlouvy.
  2. informovat zprávou na e-mail garance@epoptavka.cz Poskytovatele za účelem zajištění úpravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby.
  3. uplatnit nárok na Garanci získání zakázky po skončení platnosti služby a to nejpozději do 3 dnů od daného data.
  4. odeslat Čestné prohlášení (je posíláno k vyplnění Poskytovatelem) o skutečnosti, že nebyla získána minimálně 1 zakázka nejpozději do 3 dnů od data, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká. V případě kladného posouzení žádosti po doručení čestného prohlášení, je na e-mailovou adresu Objednavatele odeslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD). Podepsaný ODD s doplněným bankovním číslem účtu pro zaslání refundované částky je nutné odeslat do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s ODD ze strany Poskytovatele odeslán. Až po jeho doručení zpět Poskytovateli je částka převedena na uvedený bankovní účet.

4.2. Zasílání veřejných zakázek

Služba Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky slouží ke zprostředkování kontaktů a podrobných informací o poptávkách od veřejných subjektů a veřejných zakázkách pro Objednavatele. Objednavateli budou zasílány Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění. Objednavatel si v profilu cílení volí, zda zasílání bude ve frekvenci denně, 2 x týdně nebo týdně. Poptávkou od veřejných subjektů a veřejnou zakázkou se rozumí strukturovaný požadavek od veřejné a státní instituce z České republiky a Evropské unie s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozeslání odpovídajících poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Registrací na serveru ePoptávka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek v systému ePoptávka.cz. Objednavatel neplatí z realizovaných obchodů Poskytovateli žádnou provizi. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby a přístup je omezen počtem 50 zobrazených kontaktů v rámci jednoho přihlášení, které technicky trvá 72 hodin. Prohlížeč Objednavatele musí podporovat cookies.

4.3. Ostatní služby ePoptávka.cz

Služba Aktivní prodej

Služba Aktivní prodej slouží k rozesílání nabídek Objednavatele e-mailem na poptávající, kteří si v minulosti historicky zadali poptávku a na nové poptávající vždy v rámci zvolené kategorie činnosti. Nabídkou se rozumí vytvořená nabídka s kontaktními údaji Objednavatele. E-mailing je prováděn na základě vybraného tarifu ve stanovených termínech a to 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10. Pokud podklady k vytvoření nabídky Objednavatel nedodá, pro její vytvoření ze strany Poskytovatele Objednávatel souhlasí s využitím informací z jeho záznamu i webových stránek.

Služba Premium - prémiová nabídka

Služba Premium zvýrazňuje a upřednostňuje dodavatele v sekcích katalogu dodavatelů ePoptávka.cz. Objednavatel s aktivní službou Premium je zároveň zvýrazněn v e-mailu, který je odesílán poptávajícím po publikaci poptávky. V e-mailu je Objednavatel umístěn v kategorii, ve které byla poptávka publikována.

Služba Tržiště

Služba Tržiště slouží k prezentaci nabídek Objednavatele. Nabídky jsou zvýrazněny a upřednostněny na klíčová slova ve vyhledávání a oborech činnosti v rámci služby Tržiště. Objednavatel souhlasí se zasíláním přímých kontaktů zákazníků z detailů nabídek na e-mail Objednavatele.

Služba Práce

Služba Práce slouží k prezentaci volných pozic Objednavatele. Volné pozice jsou zvýrazněny a upřednostněny na klíčová slova, obory a lokalitu ve vyhledávání v rámci služby Práce. Objednavatel souhlasí se zasíláním přímých kontaktů zákazníků z detailů volných pozic na e-mail Objednavatele.

Poptávky na míru

Služba Poptávky na míru zajišťuje klientům poptávky od zákazníků v režimu 1 poptávka pro 1 Objednavatele. Každá poptávka je telefonicky prověřena a jsou zjištěny další podrobnosti. Cena Poptávek na míru je individuální podle cílení klíčových slov, regionů a počtu poptávek, které si Objednavatel přeje zasílat. Poptávky se hradí z předem nabitého kreditu, který není časově omezen.

4.4. Garance výměny služby

Novým Objednavatelům služeb B2M.CZ od 1. 1. 2020 garantuje Poskytovatel výměnu služby zdarma, pokud byla tato garance součástí uzavřené smlouvy po telefonu. Výměna služby je možná maximálně do konce 3 měsíce plnění dané služby a to pouze 1x. Výměna služby probíhá na vyžádání Objednavatele z portfolia služeb Poskytovatele (Zasílání poptávek, Zasílání veřejných zakázek, Zvýhodnění a zvýraznění v katalogu, Aktivní prodej, Premium, Tržiště apod.). Délka plnění služby není výměnou služby dotčena.

4.5. Aktualizace profilu

Objednavatelům služeb B2M.CZ je aktivována služba Aktualizace profilu v rámci které probíhá aktualizace kontaktních údajů, tj. e-mail, telefon, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registrech a evidencích veřejné správy (Administrativní registr ekonomických subjektů, Registr živnostenského podnikání apod.) dle platného ceníku služeb. V rámci služby Aktualizuace profilu probíhá dále 1 x týdně aktualizace veřejných hodnocení firmy po celou dobu platnosti služby.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje veřejného charakteru jsou zveřejněny v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek mezi Objednavatelem a poptávajícími. Objednavatel souhlasí s nahráváním hovorů, které jsou provedeny za účelem uzavření smlouvy, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.epoptavka.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje Objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Objednavatel tímto ve smyslu ustanovením § 87 odst. 2 a § 96 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že mu bude poskytovatelem prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízena marketingová reklama či jiná nabídka zboží nebo služeb. Objednavatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na elektronickou adresu objednavatele a se zasíláním jiných obchodních sdělení na elektronickou adresu objednavatele.

Více k ochraně osobních údajů zde.

6. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku (telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto uzavřenou smlouvu Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.epoptavka.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 11. 2019.

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 279 350 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.